Zadanie 15.

Jednym z efektów wykonania przedstawionego polecenia jest
sudo passwd -n 1 -x 5 test
  1. zmiana hasła bieżącego użytkownika na test.
  2. ustawienie możliwości zmiany hasła po upływie jednego dnia.
  3. wymuszenie konieczności tworzenia haseł minimum pięcioznakowych.
  4. automatyczna blokaga konta użytkownika test po pięciokrotnym błędnym podaniu hasła.
B