Arkusz E.12-01-14.01

Zadanie egzaminacyjne

W celu zmodernizowania jednostki centralnej komputera, korzystając z zabezpieczonego hasłem 123456 konta serwis z uprawnieniami administratora wykonaj następujące prace:

 1. Z dwóch kart graficznych dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym wybierz tę, która dzięki sprzętowemu wsparciu realizacji funkcji graficznych zapewni większą płynność animacji w grach. Testy wykonaj w oparciu o dostępne oprogramowanie, postępując zgodnie z poniższymi poleceniami:
   − wykonaj test karty graficznej zainstalowanej w komputerze. Wyniki (w tym specyfikację karty) zanotuj w Tabeli 1,
   − wykonaj demontaż karty graficznej. Jeżeli jest to karta zintegrowana z płytą główną, wyłącz ją w BIOS-ie.
  Uwaga: po wymontowaniu karty graficznej zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania dalszych czynności. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZNCP:
   − zamontuj kartę graficzną na płycie głównej komputera, podłącz kable, a następnie zainstaluj niezbędne sterowniki,
   − wykonaj test zainstalowanej karty graficznej. Wyniki (w tym specyfikację karty) zanotuj w Tabeli 1,
   − uzasadnij (Tabela 2) wybór karty graficznej w oparciu o otrzymane wyniki.
 2. Sprawdź i zapisz w Tabeli 3 nazwę, częstotliwość pracy procesora oraz jego numer ID.
 3. Zainstaluj program antywirusowy i pakiet biurowy (zawierający tylko edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny). W Tabeli 4A i Tabela 4B zanotuj ich nazwy i wersje.
 4. Utwórz konto użytkownika z loginem egzamin. Konto egzamin i konto z uprawnieniami administratora zabezpiecz silnym hasłem. W Tabeli 5 zanotuj nazwy kont i hasła.
 5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych zgodnie ze wzorem kosztorysu – Tabela 6. Plik zawierający kosztorys o nazwie kosztorys.* umieść na pulpicie użytkownika z loginem egzamin. Sumowanie w kolumnie Wartość usługi (zł) (brutto) powinno odbywać się automatycznie. Zanotuj w Tabeli 7 postać funkcji wyznaczającej wartość sumy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.


Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 • montaż karty graficznej,
 • uzasadnienie wyboru karty graficznej, nazwa i częstotliwość pracy procesora oraz jego numer ID,
 • instalacja pakietu biurowego i programu antywirusowego oraz ich nazwy i wersje,
 • tworzenie i zabezpieczanie kont użytkowników,
 • sporządzenie kosztorysu wykonanych prac
 oraz
 • przebieg wykonania testu kart graficznych.