Arkusz E.12-01-15.08

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych podzespołów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, zmontuj komputer według wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień personalnych użytkownika i systemu. Do prac związanych z konfiguracją systemu wykorzystaj konto Administrator bez hasła.
 1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM, kartę graficzną i kartę sieciową.
  UWAGA:
  po zamontowaniu wszystkich podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZNCP, przez podniesienie ręki, gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 2. Zainstaluj sterowniki kart rozszerzeń, a następnie korzystając z programów dostępnych na stanowisku egzaminacyjnym oraz oprogramowania systemowego, sprawdź, czy system spełnia wymagania sprzętowe gry ZyX (specyfikacja gry jest przedstawiona w Wymaganiach sprzętowych gry ZyX).
  W tym celu:
  – sprawdź i zapisz w tabeli 1 Wyniki testów systemu komputerowego parametry karty graficznej, pamięci RAM, procesora oraz dysku twardego,
  – sprawdź i zapisz w tabeli 1 Wyniki testów systemu komputerowego wersję zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wersję DirectX,
  – utwórz folder C:\TESTY,
  – wykonaj zrzuty ekranu z parametrami badanych podzespołów; zrzuty z opisami umieść w dokumencie edytora tekstu, nadając dokumentowi nazwę testowanie, a następnie zapisz go w folderze C:\TESTY,
  – oceń, na podstawie uzyskanych informacji o parametrach podzespołów, czy zestaw komputerowy spełnia wymagania zalecane gry; ocenę wraz z uzasadnieniem zapisz w tabeli 1 Wyniki testów systemu komputerowego,
  – zaproponuj zmiany w konfiguracji zestawu komputerowego tak, aby spełniał wymagania zalecane gry, propozycje zmian zapisz w tabeli 1 Wyniki testów systemu komputerowego,
  – jeśli zestaw nie wymaga modernizacji, zapisz tę uwagę. 
 3. Skonfiguruj konta użytkowników:
  – pozostaw w systemie jedynie konta wbudowane oraz konto użytkownika Dyrektor,
  – utwórz konto należące jedynie do grupy użytkownicy o nazwie Kursant, konto zabezpiecz hasłem o długości minimum 8 znaków; hasło powinno spełniać wymagania co do złożoności; w tabeli 2 zanotuj hasło dostępowe konta,
  – usuń usterkę konta użytkownika Dyrektor, który nie może zalogować się do systemu, konto jest chronione hasłem: exzdsa, w tabeli 2 zanotuj przyczynę usterki konta.
 4. Skonfiguruj system:
  – wykonaj kopię zapasową rejestru systemowego, a utworzony plik zapisz w folderze C:\TESTY,
  korzystając z miejsca nieprzydzielonego na dysku twardym, wydziel 2 partycje o wielkościach: X: 2 GB, Y:5GB,
  – zapisz w tabeli 3 nazwę programu wykorzystanego do partycjonowania dysku,
  – na partycji Y: utwórz folder Dane oraz zabezpiecz go w taki sposób, aby tylko użytkownik Dyrektor miał do niego pełne uprawnienia, a użytkownik Kursant uprawnienia tylko do odczytu,
  – korzystając z programu DiskCryptor zaszyfruj partycję X: hasło dostępu do zaszyfrowanej partycji zapisz w tabeli 3,
  – skonfiguruj system tak, aby żaden z użytkowników nie mógł uruchamiać programów Notatnik i Kalkulator,
  utwórz punkt przywracania systemu o nazwie SPRAWDZIAN
 5. Korzystając z Cennika sprzętu komputerowego oraz Wymagań sprzętowych gry ZyX, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys zakupu nowego zestawu komputerowego, przeznaczonego dla gracza i spełniającego wymagania zalecane gry ZyX:
  – plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą 4 zapisz pod nazwą kosztorys w katalogu C:\TESTY
  w tabeli 4 Kosztorys podzespołów zapisz pełne nazwy podzespołów,
  – obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumn Cena jednostkowa (w zł) oraz Ilość,– sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie.
Tabele, w których zgodnie z treścią zadania należy zanotować odpowiednie informacje, znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • zamontowane: pamięć RAM, karta graficzna, karta sieciowa oraz podłączony dysk twardy,
 • ocena zestawu komputerowego pod kątem spełnienia wymagań sprzętowych gry ZyX oraz propozycja modernizacji zestawu,
 • skonfigurowane konta użytkowników,
 • skonfigurowany system, utworzone nowe partycje oraz zaszyfrowana partycja X:
 • sporządzony kosztorys zakupu nowego zestawu komputerowego, przeznaczonego dla gracza, spełniający Wymagania zalecane gry ZyX zawarte w tabeli Wymagania sprzętowe gry ZyX
oraz
 • przebieg montażu pamięci RAM, karty graficznej, karty sieciowej oraz dysku twardego.