Arkusz E.12-01-16.08

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według przedstawionych wskazań. W tym celu:

 1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux, zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM, kartę graficzną oraz kartę sieciową.
  UWAGA: po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
 2. Uruchom system Windows i za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oprogramowania wykonaj identyfikację karty graficznej. Wyniki działania programu zapisz w postaci zrzutu ekranowego o nazwie test w formacie graficznym i umieść go na Pulpicie konta Administrator w folderze Egzamin. Wyniki testu zapisz w tabeli identyfikacja karty graficznej. 
 3. Skonfiguruj system Windows, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator 12!@
  UWAGA: czynności z punktu 3a, 3b oraz 3c należy wykonać z użyciem wiersza poleceń (konsoli), a zrzuty ekranowe okna wiersza poleceń (konsoli) z wykonywanymi poleceniami należy zapisać w plikach graficznych o nazwie konsola_3a, konsola_3b, konsola_3c na Pulpicie w folderze Egzamin konta Administrator
   a) utwórz konta egzamin1 oraz egzamin2 z silnymi hasłami oraz z ograniczonymi uprawnieniami. Hasła do kont zapisz w tabeli Hasła
   b) utwórz grupę egzamin
   c) przypisz nowo utworzone konta do grupy egzamin
   d) system ma wymuszać tworzenie złożonych haseł o minimalnej długości 9 znaków
   e) system ma blokować konto użytkownika na 15 minut po dwóch nieudanych próbach logowania
   f) system ma wymuszać zmianę haseł co 10 dni
   g) system ma monitować o zmianę hasła na 3 dni przed jego wygaśnięciem
   h) grupa egzamin ma mieć możliwość zmiany czasu systemowego
   i) użytkownik egzamin1 ma mieć do dyspozycji 10% wielkości dysku twardego
   j) na dysku C ma znajdować się folder egzamin2
   k) folder macierzysty użytkownika egzamin2 ma znajdować się na dysku C w folderze egzamin2
 4. Skonfiguruj system Linux, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator12!@
   a) w katalogu domowym użytkownika Administrator załóż katalog egzamin_linux
   b) zmień uprawnienia do katalogu egzamin_linux na odpowiadające wartości liczbowej 541
   c) sprawdź ilość partycji na dysku twardym, a ich liczbę oraz oznaczenie zapisz w tabeli Linux partycje
   d) wyszukaj w katalogu /bin plik zajmujący najwięcej miejsca. Jego nazwę oraz wielkość zapisz w tabeli Wyszukiwanie pliku
   e) zmień datę systemową na 25 stycznia 2018 roku oraz godzinę na 22:50. Wykonaj zrzut ekranowy dokumentujący sposób zmiany daty oraz godziny. Zapisz go w katalogu domowym użytkownika Administrator w pliku o nazwie czas.png.
 5. Korzystając z Cennika usług komputerowych, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych. W kosztorysie uwzględnij wielkość podatku VAT w wysokości 23% oraz 10% upustu od końcowej wartości kosztorysu.
   a) plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą wzór kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys w folderze Egzamin na pulpicie konta Administrator w systemie Windows
   b) obliczenia w kolumnie Cena brutto (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Cena netto (w zł) z uwzględnieniem podatku VAT
   c) obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny Ilość, uwzględniając kolumnę Cena brutto (w zł)
   d) sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie z uwzględnieniem 10% upustu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 • zmontowany komputer,
 • zidentyfikowana karta graficzna, skonfigurowany system Windows,
 • skonfigurowany system Linux,
 • kosztorys wykonanych prac
oraz
 przebieg montażu podzespołów komputera.