Arkusz E.12-01-16.05

Zadanie egzaminacyjne

Przeprowadź modernizację Komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację systemόw i ustawień personalnych. W tym celu:

  1. Przeprowadź test zainstalowanej karty graficznej zwanej kartą graficzną nr 1
    UWAGA: wersje instalacyjne programów są na nośniku opisanym PROGRAMY. Do modernizacji i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła). − zainstaluj program GPU-Z i za jego pomocą sprawdź parametry karty. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test, a następnie zapisz go jako plik graficzny pod nazwą Test_1 na nośniku USB opisanym EGZAMIN − w edytorze tekstu utwόrz plik o nazwie karty_graficzne, a w nim tabelę zgodnie ze wzorem tabela 1 Porόwnanie kart graficznych. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN − wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w kolumnie Karta graficzna nr 1 tabeli 1 w pliku karty_graficzne.
  2. Zamontuj na płycie głόwnej komputera zapasową kartę graficzną zwaną karta graficzna nr 2 oraz dokonaj wyboru karty, ktόra zapewni odpowiednią wydajność pracy podczas obrόbki grafiki
     − zdemontuj kartę graficzną zainstalowaną na płycie głόwnej komputera, a w przypadku zintegrowanej karty graficznej wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
    UWAGA: po zdemontowaniu karty graficznej (lub jej wyłączeniu) zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do montażu zapasowej karty. Proces montażu drugiej karty będzie obserwowany przez egzaminatora. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu. − zamontuj kartę graficzną
     − wykorzystując program GPU-Z, sprawdź parametry zapasowej karty graficznej. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzony test. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą Test_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN
     − wyniki testu przeprowadzonego w programie GPU-Z zanotuj w tabeli w pliku karty_graficzne, w kolumnie Karta graficzna nr 2
     − dokonaj wyboru Narty graficznej, umożliwiającej wydajniejszą pracę w programie do obrόbki grafiki.
    Wymagania programu zapisano w tabeli:
     − wybόr karty graficznej uzasadnij w tabeli utworzonej w pliku karty_graficzne odwołując się do tabeli Wymagania programu do obrόbki grafiki.
  3. Skonfiguruj system Windows:
     − zainstaluj program 7-Zip. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający instalację programu. Zrzut zapisz w postaci pliku graficznego pod nazwą archiwizer na nośniku USB opisanym EGZAMIN
     − za pomocą programu 7-Zip wykonaj samorozpakowujące się archiwum o nazwie dane, zawierające plik karty_graficzne
     − utworzone archiwum zabezpiecz hasłem QwertY a następnie zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
    − skonfiguruj system w taki sposόb, aby trzy dni przed wygaśnięciem hasła użytkownikόw pojawiał się monit o konieczności jego zmiany. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą monit na nośniku USB opisanym EGZAMIN
     − zablokuj ustawienia paska zadań tak, aby nie można było wprowadzać zmian konfiguracji w oknie dialogowym Właściwości: Pasek zadań. Wykonaj zrzut dokumentujący przeprowadzoną konfigurację. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pasek_zadan na nośniku USB opisanym EGZAMIN
  4. Zdemontuj dysk twardy zainstalowany w komputerze, a następnie zamontuj zapasowy dysk twardy znajdujący się na wyposażeniu stanowiska egzaminacyjnego.
    UWAGA: po zamontowaniu zapasowego dysku twardego zgłoś przewodniczącemu ZN
     – przez podniesienie ręki
     – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux.
  5. Skonfiguruj system Linux. Do konfiguracji systemu użyj konta egzamin z hasłem egzamin (konto posiada uprawnienia użytkownika root). W tym celu:
     − utwόrz grupę użytkownikόw o nazwie szkola
     − załόż konto użytkownika o nazwie student konto zabezpiecz hasłem Arizona1@ a następnie przypisz je do grupy użytkownikόw szkola
     − zapisz w pliku tekstowym o nazwie zawartosc_etc wynik działania polecenia pokazującego zawartość katalogu /etc. Plik zawartosc_etc zapisz na nośniNu USB opisanym EGZAMIN
     − jako tapetę pulpitu użytkownika egzamin ustaw plik kwiat.jpg znajdujący się na nośniku opisanym DANE
  6. Korzystając z Cennika usług komputerowych oraz podzespołόw, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys wykonanych prac serwisowych z uwzględnieniem kosztόw wykorzystanych podzespołόw:
     − plik wykonany zgodnie z przykładową tabelą 2 Wzόr kosztorysu zapisz pod nazwą kosztorys na nośniku USB opisanym EGZAMIN
     − obliczenia w kolumnie Wartość (w zł) powinny wykonywać się automatycznie po wypełnieniu kolumny Cena jednostkowa (w zł) oraz Ilość
     − sumowanie kolumny Wartość (w zł) powinno odbywać się automatycznie.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
  • zamontowana karta graficzna,
  • zamontowany zapasowy dysk twardy,
  • specyfikacja kart graficznych oraz wybόr karty graficznej - tabela 1,
  •  skonfigurowany system Windows,
  • skonfigurowany system Linux,
  • Kosztorys wykonanych prac serwisowych
oraz
  • przebieg montażu karty graficznej oraz dysku twardego.